Bạc Liêu lập đề án bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử

UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.