Du lịch Việt Nam năm 2022: Khó kỳ vọng vào 5 thị trường lớn

5 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho việc đi du lịch, ngoài ra những chính sách về thị thực, y tế cũng là lý do cản trở.